Lyhytkin työskentely voi kantaa

Lyhytterapeuttinen työote on työkalupakki kestoltaan rajattuun, joustavaan ja tehokkaaseen työskentelyyn. Se auttaa niin uransa alussa olevaa kuin kokeneempaakin työntekijää hahmottamaan työnsä kokonaisuutena.

Työotteen lähtökohtana on yksilöllinen räätälöinti. Kun asiakkaan tilanne, hänen vaikeutensa ja voimavaransa nähdään realistisesti ja työskentely kohdistetaan siihen mikä liikkuu, työntekijä voi käyttää kaikkia taitojaan tukevan ja perustellun rakenteen varassa.

Lyhytterapeuttinen työote hyödyntää niin asiakkaan työntekijänkin henkilökohtaisia vahvuuksia. Ei ole kahta samanlaista asiakasta eikä työntekijää. Kun molempien aito potentiaali saadaan käyttöön, lyhytkin yhteinen työskentely voi johtaa kauaskantoisiin muutoksiin.

”Mä oikeasti arvostan tuota sun tapaasi tehdä työtä. Meillä ei töissä pystytä laittamaan rajaa sille keiden tarpeisiin yritetään vastata ja millä tavalla. Työtä on enemmän kuin pystytään tekemään, eikä esimies kykene myöntämään että tekijät vain loppuu kesken. Tuntuu hyvältä kun tulee tänne, ja aika on sen minkä on, ja sitten kun se loppuu niin se loppuu. Ei mitään että sä tulisit vielä ovelle selvittämään jotain, vaan se on sitten siinä. ”

”Olen niin kiitollinen sinulle ja yhteiselle hetkillemme. Mä olen taas olemassa. Näyn, kuulun, tunnen, vaadin ja oon saanut muodon, värin ja olemuksen. Työstettävää jumien kanssa on vielä paljon, mutta tiedän selviäväni siitä, tahdonvoimalla ja uusilla toimintamalleilla.”

ihmiset

 

Lyhytterapeuttinen työote -kirja

Kuinka käynnistää myönteinen muutosprosessi vain muutaman tapaamisen puitteissa? Tätä kysymystä pohtivat entistä useammat työntekijät. Mahdollisuudet toistaiseksi jatkuviin, pitkiin asiakassuhteisiin ovat entistä harvemmassa. Merkityksellinen työskentely voi onnistua hyvinkin rajallisessa ajassa, mutta se vaatii aivan omanlaistaan otetta asiakastyöhön.

Tämä kirja auttaa ammattilaista hyödyntämään lyhytterapeuttista työotetta ja siinä käytettäviä työkaluja omassa työssään.

Kirja tarjoaa malleja eripituisen työskentelyn rakentamiseen suunnitelmallisesti. Vaikka työskentely räätälöidään aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, mallit auttavat jäsentämään ja hyödyntämään käytettävissä olevan ajan mielekkäällä tavalla.

Kirja esittelee tunnetyöskentelyyn soveltuvia tekniikoita ja antaa käytännölliset ohjeet karttatyöskentelyyn, jonka avulla työntekijä voi yhdessä asiakkaan kanssa konkretisoida hänen ongelmiaan ja löytää uusia toimintatapoja. Monipuoliset tapausesimerkit osoittavat, miten muutos kohti parempaa psyykkistä hyvinvointia käynnistyy.

Lyhyen työskentelyn prosessi yksissä kansissa

Osa 1

Esittelemme lyhytterapeuttisen työotteen taustalla olevaa ajattelua ja tutkimusta sekä kuvaamme pääosin kognitiivis-analyyttiseen terapiaan nojautuvaa integratiivista ajattelutapaa. Käsittelyssä ovat niin työskentelyn yleiset lähtökohdat, periaatteet, tavoitteet kuin työvälineetkin. Samalla luodaan katsaus myös alan peruskäsitteisiin sekä tutkimus- ja kehitystyöhön.

Osa 2

Kuvaamme, miten lyhyen työskentelyn voi rakentaa suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi. Kerromme, miten niin yksittäinen tapaamiskerta kuin työskentelyn kokonaiskaari rakennetaan. Tarjoamme malleja eripituiseen työskentelyyn. Näytämme käytännönläheisesti, miten työskentely käynnistetään, miten tapausjäsentely tehdään ja miten se ohjaa työskentelyä eri vaiheissa. Myös työskentelyn keskivaihetta ohjaavia työskentelyn periaatteita ja tekniikoita käydään läpi. Osan lopulla käsitellään lopettamistyöskentelyä ja esitellään työskentelyn etenemisen seurantakäytäntöjä sekä työskentelyn onnistumisen arviointia.

Osa 3

Pureudumme työskentelysuhteeseen ja työntekijään oppivana ja kehittyvänä ammattilaisena. Hyvää työskentelysuhdetta tarkastellaan aitouden, neutraaliuden, allianssin, transferenssi-ilmiöiden ja työntekijän kokemuksien kautta. Lisäksi tarjotaan ohjenuoria suhteen katkosten kanssa työskentelyyn. Lopuksi tarjotaan välineitä siihen, miten auttamistyön ammattilainen selviää lyhyen työskentelyn haasteista, huolehtii omista voimavaroistaan ja kehittyy ammattilaisena.

Kun ostat kirjan tästä, saat sen VIP -hintaan 36 € + lähetyskulut!

”Kirja nostaa esiin sen merkittävän tosiasian, että auttamistyö on erilaisista syistä johtuen varsin usein aikarajallista. Se osoittaa, miten lyhyissäkin hoidoissa on mahdollista saavuttaa hyviä tuloksia johdonmukaisella ja joustavalla työtavalla. Vankka teoriapohja ja tutkimustieto yhdistyvät kirjan luvuissa monipuolisesti eritoten yksilöllisten tapausjäsentelyjen kuvauksissa, joissa keskeisenä kärkenä on sen huomiointi, mikä asiakkaalle on juuri nyt mahdollista ja mikä on hänen tavoitettavissaan.”

Hely Kalska, FT, kouluttajapsykoterapeutti

”Psykoterapiaa käsittelevissä kirjoissa on kaksi ongelmaa. Ensimmäinen on, että ne ovat vaikeaselkoisia ja liian yksityiskohtaisia. Toinen on, että niissä esitellään ongelma ja terapeuttinen interventio, mutta unohdetaan kolmas ja tärkein elementti eli aika. Kirjoissa ei yleensä kerrota, kuinka terapia jatkuu ja miten toimitaan, kun ongelma palaa. Tässä kirjassa ei ole mitään näistä ongelmista. Katri Kanninen ja Liisa Uusitalo-Arola ovat tehneet tärkeän teoksen, joka jokaisen psykoterapeutin ja mielenterveystyötä tekevän kannattaa lukea.”

Teemu Ollikainen, psykoterapeutti, Suomen Psykologiliiton vastaava psykologi

”Olen paljon käyttänyt kirjaanne, luen sitä miettiessäni hankesuunnitelmia ja jäsentäessäni terapian ja ohjauksen rajaa. Minusta se on oivallinen teos, todella kirkkaasti ja selkiyttävästi kirjoitettu ja erittäin käyttökelpoinen! Asiantuntevuutenne on huikeaa.”

Sanna Vehviläinen, KT, dosentti, työnohjaaja
Vanhempi tutkija
Työterveyslaitos

Kenelle kirjoititte tämän kirjan?

Olemme kirjoittaneet tämän kirjan niin tuoreille kuin kokeneille psyykkisen hyvinvoinnin parissa toimiville ammattilaisille. Vasta-alkajille kirja tarjoaa turvallisia rakenteita ja ohjausta ongelmien jäsentämiseen, työskentelysuhteen rakentamiseen ja työskentelyn hahmottamiseen kokonaisuutena. Kokeneemmille työntekijöille kirja voi antaa syventynyttä ymmärrystä siitä, miten työskentely rakennetaan tapausjäsennyksen varaan. Kirjan erityispiirteenä on käytännönläheinen opastaminen työskentelyprosessin kuljettamiseen. Kirja on konkreettinen ja käytännönläheinen olematta keittokirja!

Miksi psyykkisen hyvinvoinnin ammattilaisen kannattaa lukea se?

Kirja avaa askel askeleelta lyhyen työskentelyn rakennetta ja prosessia. Se näyttää, miten sekä psykoterapeuttisia perusperiaatteita että täsmätyökaluna toimivia tekniikoita voidaan hyödyntää räätälöidysti.

Kirja ei tarjoa hokkuspokkus -ratkaisuja. Sen sijaan se antaa suuntaviivat siihen, miten työskentelyä voi rajata ja kohdentaa realistisesti, ja miten suppeissakin puitteissa voi työskennellä turvallisin mielin.  

Koulutukset

Koulutusta työyhteisöille ja psyykkisen hyvinvoinnin ammattilaisille

HUOM! NÄMÄ SIVUT EIVÄT PÄIVITY ENÄÄ! AJANTASAISET TIEDOT KOULUTUKSISTAMME JA MUISTA LYHYTTERAPEUTTISEN TYÖOTTEEN PALVELUISTA LÖYDÄT OSOITTEESTA http://www.shortum.fi

TERVETULOA SHORTUMIN SIVUILLE!

 

 

 

 

 

Parasta osaamistamme:

JÄSENTELY JA TYÖSKENTELYN KOHDENTAMINEN

 • Mitä tapausjäsentelyyn perustuva työskentely tarkoittaa
 • Miten tapausjäsennys tehdään
 • Miten karttoja ja kirjeitä tehdään ja käytetään hyödyksi

TYÖSKENTELYN RAKENTEET JA PROSESSI

 • Miten tavoitteellinen työskentely käynnistetään
 • Miten työskentelyn kokonaisuus suunnitellaan
 • Miten yksittäiset tapaamiskerrat rakennetaan

KESKIVAIHEEN TYÖSKENTELY

 • Keskivaiheen työskentelyn viisi periaatetta
 • Miten jäsentävää ja kokemuksellisellista otetta yhdistetään keskivaiheen työskentelyssä
 • Miten muutos viedään käytännön elämään
 • Miten hyödynnän tapausjäsennystä työskentelyn alusta loppuun asti

HYVÄN YHTEISTYÖSUHTEEN KIEMURAT

 • Miten hyvä työskentelysuhde rakennetaan
 • Miten tarkastelen työskentelysuhdetta lintuperspektiivistä
 • Vastavuoroisten asetelmien näyttämöllistymät eli transferenssi-ilmiöt
 • Säröt ja katkokset työskentelysuhteessa

TYÖSKENTELYMENETELMIEN SYVENTÄMINEN

 • Karttatyöskentelyn jatkokurssi
 • Kirje- ja kirjoittamistyöskentely

AMMATTILAISENA KEHITTYMINEN JA JAKSAMINEN

 • Sielukas työ – omannäköisen työotteen kehittäminen
 • Miten vältän uupumisen
 • Miten opin hyödyntämään sisäistä työnohjaajaani
 
 

Lyhytterapeuttista työotetta oppimassa

 • ”Työnohjauksessa tuntui ensin että ääh, kyllähän mä tämän yksilötyöskentelyn osaan enkä mä siihen mitään uusia välineitä kaipaa. Mutta ajattelin että kokeilen nyt kumminkin sitä kartan piirtämistä. Ja huomasin sitten, että asiakas tuli kauhean iloiseksi, vaikka se mitä mä piirsin, oli ihan yksinkertaista. Asiakas näytti oivaltavan jotain uutta. No mä ajattelin, että kokeilen sitten toisenkin asiakkaan kanssa, vähän aikaisemmin. Ja taas asiakas näytti oivaltavan jotain. Aloin miettiä että mitä ihmettä, oonhan mä aina jäsentänyt yhdessä asiakkaan kanssa! Mutta sitten tajusin ettei se jäsennys siirtynytkään telepaattisesti mun päästäni asiakkaalle! Ne pelkät sanoittamiset ei ollut riittäneet. Ja sitten rupesin tekemään karttoja aktiivisemmin.”

  työterveyspsykologi
 • ”Kirjeen kirjoittaminen oli haastavaa, mutta valtavan opettavaista. Oli vaikea löytää hyvää tasapainoa kirjeen tunnesisällön ja asiakkaan rohkaisemisen välille. Ei myöskään ollut ihan helppoa käyttää asiakkaan omia sanoja ja kirjoittaa kuvailevalla ja ei-arvioivalla tavalla siitä, mistä olimme siihen mennessä puhuneet. Oli hyvää harjoitusta omaksua ikäänkuin tutkijan näkökulma ja katsoa asiakkaan elämää kokonaisuutena, jossa on monia, siihen jatkuvasti vaikuttavia asioita.”

  psykologian opiskelija
 • ”Jos itse ei työntekijänä ole tietoinen siitä, miten asiakas voi näyttämöllistää tyypilliset asetelmansa myös vastaanotolla, voi joutua todelliseen umpikujaan.” 

  konsultoiva psykologi
 •  
 • ”Vaikkakin pidän KATia edelleen teoreettisesti hankalana suuntauksena, olen uskoakseni ymmärtänyt sen hienouden ja syvyyden. Muistan opintojen alun kapinoivat ajatukseni. En alkuunkaan ymmärtänyt, miten terapian ensitapaamisten ensihetket voisivat paljastaa ihmisen ydinongelmat. Nyt tiedän ja myös ymmärrän, miksi näin usein on.” 

  psykoterapeutti

Keitä me olemme

Kati

 

Katri Kanninen

On mahtavaa seurata, miten ihmiset löytävät oman tavan tehdä työtä! Nautin niin kouluttamisesta kuin työnohjaamisesta. Olen kouluttanut koko työurani ajan;  mukaan mahtuu niin sosiaalialan perhetyötä tekeviä ammattilaisia kuin työnohjaajaksi opiskelevia kehoterapeutteja. Liisan kanssa olemme vetäneet kaksi nelivuotista KAT -psykoterapiakoulutusta, ja tässä saamamme oppi näkyy kirjassa. Lisäksi koulutan psykologian opiskelijoita terapeuttisissa taidoissa. Vasta-alkajien kanssa joutuukin miettimään tarkoin, mikä on auttamistyön ydin.

Olen aina viihtynyt asiakastyössä. Ihmisten ongelmien pohtiminen ja kanssakulkijan rooli on tuntunut luontaiselta ja mieluisalta.  Olen ensisijaisesti kliinikko, mutta suhtaudun teoriaan ja tutkimukseen intohimoisesti.

Aloittavana psykologina käytännön työ kuitenkin herätti avuttomuutta ja osaamattomuutta, ja palasin takaisin yliopistoon toiveena saada lisää tietoa ja välineitä. Tutkijanurani aikana saamani vaikutteet psykoterapiatutkimuksesta näkyvätkin vahvasti työskentelyotteessani. Integratiivisuus, asioiden katsominen monesta näkökulmasta on tuntunut itselleni ainoalta oikealta vaihtoehdolta.

Psykologiksi valmistumisen jälkeen tein lyhyen aikaa työtä koulupsykologina ja psykiatrisessa sairaalassa. Väittelin psykologian tohtoriksi vuonna 2005. Olen toiminut yrittäjänä 16 vuotta ja nyttemmin työskentelen myös kliinisenä lehtorina Åbo Akademissa.

Vapaa-aikana kunnostaudun lasten harrastuksiin kuskaajana, mikä tuottaa mahdollisuuden vain hengähtää ja olla. Kun töissä ja kouluttamisessa joutuu tietämään paljon, tykkään omalla ajallani tehdä asioita joissa ei tarvitse osata eikä tietää. Tänä vuonna aloitin uusina asioina ratsastamisen ja aikuisten telinevoimistelun. Molemmissa mieli keskittyy johonkin ihan muuhun ja naurua piisaa.

 

Liisa Uusitalo-Arola

Olen työ- ja organisaatiopsykologi, josta mutkien kautta tuli psykoterapeutti ja psykoterapiakouluttaja. Aivan viime aikoina olen huomannut kulkeneeni täyden kierroksen analyyttisestä konsulttityöstä suoran asiakastyön kautta työn pohtijan, tukijan ja jäsentelijän rooliin.

Työpsykologina lähestyn asiakastyötäkin luontaisesti työntekijän näkökulmasta. Työhyvinvoinnin ja työn innostavuuden turvaaminen on lempiaiheeni, ja hienoimpia hetkiä ovat ne, jolloin ammattilainen oivaltaa työnsä uudesta näkökulmasta. Aivan erityisesti rakastan asioitten yhdistelemistä, tiivistämistä ja konkretisoimista.

Psykologinurani ensimmäiset kymmenen vuotta tein rekrytointeihin ja koulutusvalintoihin liittyvää soveltuvuusarviointia. Halu oppia lisää asiakastyöstä johti ensin Mikael Leimanin seminaareihin ja sitten  KAT -psykoterapiakoulutukseen. Näissä opinnoissa tutustuin myös Katriin, ja alkoi pitkä, monia oivalluksen hetkiä, kursseja, koulutuksia, ja nyt myös kirjan synnyttänyt ystävyys ja yhteistyö.

Olen valmistunut psykologian maisteriksi vuonna 1991 ja työn ja organisaatioiden erikoispsykologiksi vuonna 2000. Pisin, yli kymmenen vuoden työjaksoni ennen yrittäjäksi ryhtymistäni oli Työterveyslaitoksella. Nyt olen tehnyt psykoterapeutin, työterveyspsykologin, työnohjaajan ja kouluttajan työtä yrittäjänä jo 15 vuotta.

Minusta tuntuu että teen kaikkea käsityöläisen otteella, oli sitten meneillään kirjan kirjoittamista tai sen sitomista. Itse asiassa minulla onkin myös kisällintutkinto kirjansidonnasta. Minulla on suuri tarve hiljaiseen tekemiseen ja pohdintaan, ja kirjojen kanssa puuhailu vastaa tähän kaipuuseen.

Liisa

 

UKK/FAQ

Millä edellytyksillä lyhytterapeuttinen työote toimii?

Lyhyt työskentely on mielekästä, kunhan se tehdään fiksusti

 • rakennetaan ihmisen olemassa olevien resurssien varaan
 • keskitytään olennaisiin, saavutettavissa oleviin asioihin
 • räätälöidään yksilöllisesti
 • toimitaan asiakaslähtöisesti

Kenen kannattaa perehtyä lyhytterapeuttiseen työotteeseen?

 • sinun, joka työskentelet rajatuissa puitteissa asiakkaiden psyykkisten vaikeuksien ja elämisen ongelmien helpottamiseksi
 • sinun, joka teet yksilöllistä ohjaus- tai neuvontatyötä
 • sinun, joka olet urasi alussa ja kaipaat parempaa rakennetta työskentelyysi
 • sinun, joka olet jo kokenut ammattilainen, mutta haluat käytännön työkaluja lyhyeen työskentelyyn

Miten rajallinen aika hyödynnetään ensi hetkistä alkaen?

Aktiivinen työskentelysuhteen luominen ja asiakkaan tilanteen jäsentäminen aloitetaan heti ensitapaamisella. On yllättävää, miten oleellinen usein tulee esiin jo ensitapaamisen alkupuolella! Sen hahmottaminen ja kuvaaminen toki on taito, joka vaatii harjoittelua.

Miten löytää tasapaino tehokkaan työskentelyn ja inhimillisen kohtaamisen välillä?

Pysähtyminen, kohtaaminen, empatia ja lämpö tulevat aina ennen jäsentelyä. Mutta ne ovat kaveruksia jäsentelyn kanssa ja kulkevat aina käsi kädessä.

Millaiset tavat hyödyntää tapaaminen ovat tehokkaita, hyödyttömiä tai haitallisia?

Aktiivinen, kohtaava, lämmin, havainnoiva ja jäsentävä työote. Tämän puolesta me puhumme. Vetkuttelu on tehotonta ja kohtaamattomuus haitaksi.

Miten työskentelysuhdetta voidaan hyödyntää lyhyessä työskentelyssä?

Lyhytkin työskentely rakennetaan aina hyvän ja aktiivisen työskentelysuhteen varaan.

Hyvä työntekijä uskaltaa pysähtyä rohkeasti tutkimaan ja hyödyntämään tässä ja nyt tapahtuvia vuorovaikutuksen ilmiöitä ja linkittää niitä toistuviin asetelmiin myös asiakkaan muissa ihmissuhteissa. Perussuuntautuminen lyhyessä työskentelyssä on aktiivinen. Aktiivisuus ei kuitenkaan ole rynnimistä.

Miten hyödyntää aikarajallisuus ja lopettaminen?

Kun toimitaan aktiivisesti, jäsentävästi ja asioihin tarttuen, aikarajallisuus helpottaa realistista rajaamista ja työskentelyn kohdentamista. Mitä väljemmin kestosta sovitaan, sitä enemmän jää sijaa toiveelle että kaikki voitaisiin ratkaista.

Ajan rajallisuus auttaa näkemään metsän puilta, näkemään olennaisen ja olemaan menemättä liikaa mukaan sivujuoniin.

Työskentelyn lopettaminen palauttaa yleensä mieleen myös aikaisemmat erot ja menetykset. Se, että lopetuksen ajankohta tiedetään jo varhaisessa vaiheessa, antaa mahdollisuuden käsitellä niihin liittyviä tunteita ja löytää uudenlaisia tapoja erota ja lopettaa asioita yhteistyön hengessä.

Mitä lyhytterapeuttinen työote vaatii työntekijältä?

Kykyä pysähtyä ja pysäyttää myös asiakas, taitoa jäsentää eli nähdä olennainen, uskallusta tarttua asioihin. Energiaa, rohkeutta ja realismia. Virheitten ja epätäydellisyyden sietämistä myös omassa toiminnassaan. Oppimis- ja omaksumiskykyä. Rajaamisen taitoa yhdistyneenä lempeään periksiantamattomuuteen.

Miten tämä työote eroaa ratkaisu- tai voimavarasuuntautuneesta työskentelystä?

Kognitiivis-analyyttiseen terapiaan pohjautuvassa työskentelytavassa lähdetään aina liikkeelle huolellisesta tapausjäsentelystä, jossa luodaan kokonaiskuva asiakkaan tämänhetkisestä ongelmatilanteesta, hänen tavoitteistaan ja hänen voimavaroistaan. Jäsennyksen avulla työskentely kohdennetaan asiakkaalle rajatun ajan puitteissa mahdollisiin, häntä motivoiviin ja kokonaisuuden kannalta oleellisiin asioihin.

Yhteydenotto

puh. 040 7417795 / Katri Kanninen
puh. 040 7791829 / Liisa Uusitalo-Arola

 
Tilaa uutiskirjeemme tästä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Viesti