Lyhytterapeuttinen työote -kirja

Kuinka käynnistää myönteinen muutosprosessi vain muutaman tapaamisen puitteissa? Tätä kysymystä pohtivat entistä useammat työntekijät. Mahdollisuudet toistaiseksi jatkuviin, pitkiin asiakassuhteisiin ovat entistä harvemmassa. Merkityksellinen työskentely voi onnistua hyvinkin rajallisessa ajassa, mutta se vaatii aivan omanlaistaan otetta asiakastyöhön.

Tämä kirja auttaa ammattilaista hyödyntämään lyhytterapeuttista työotetta ja siinä käytettäviä työkaluja omassa työssään.

Kirja tarjoaa malleja eripituisen työskentelyn rakentamiseen suunnitelmallisesti. Vaikka työskentely räätälöidään aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, mallit auttavat jäsentämään ja hyödyntämään käytettävissä olevan ajan mielekkäällä tavalla.

Kirja esittelee tunnetyöskentelyyn soveltuvia tekniikoita ja antaa käytännölliset ohjeet karttatyöskentelyyn, jonka avulla työntekijä voi yhdessä asiakkaan kanssa konkretisoida hänen ongelmiaan ja löytää uusia toimintatapoja. Monipuoliset tapausesimerkit osoittavat, miten muutos kohti parempaa psyykkistä hyvinvointia käynnistyy.

Lyhyen työskentelyn prosessi yksissä kansissa

Osa 1

Esittelemme lyhytterapeuttisen työotteen taustalla olevaa ajattelua ja tutkimusta sekä kuvaamme pääosin kognitiivis-analyyttiseen terapiaan nojautuvaa integratiivista ajattelutapaa. Käsittelyssä ovat niin työskentelyn yleiset lähtökohdat, periaatteet, tavoitteet kuin työvälineetkin. Samalla luodaan katsaus myös alan peruskäsitteisiin sekä tutkimus- ja kehitystyöhön.

Osa 2

Kuvaamme, miten lyhyen työskentelyn voi rakentaa suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi. Kerromme, miten niin yksittäinen tapaamiskerta kuin työskentelyn kokonaiskaari rakennetaan. Tarjoamme malleja eripituiseen työskentelyyn. Näytämme käytännönläheisesti, miten työskentely käynnistetään, miten tapausjäsentely tehdään ja miten se ohjaa työskentelyä eri vaiheissa. Myös työskentelyn keskivaihetta ohjaavia työskentelyn periaatteita ja tekniikoita käydään läpi. Osan lopulla käsitellään lopettamistyöskentelyä ja esitellään työskentelyn etenemisen seurantakäytäntöjä sekä työskentelyn onnistumisen arviointia.

Osa 3

Pureudumme työskentelysuhteeseen ja työntekijään oppivana ja kehittyvänä ammattilaisena. Hyvää työskentelysuhdetta tarkastellaan aitouden, neutraaliuden, allianssin, transferenssi-ilmiöiden ja työntekijän kokemuksien kautta. Lisäksi tarjotaan ohjenuoria suhteen katkosten kanssa työskentelyyn. Lopuksi tarjotaan välineitä siihen, miten auttamistyön ammattilainen selviää lyhyen työskentelyn haasteista, huolehtii omista voimavaroistaan ja kehittyy ammattilaisena.

Kun ostat kirjan tästä, saat sen VIP -hintaan 36 € + lähetyskulut!

”Kirja nostaa esiin sen merkittävän tosiasian, että auttamistyö on erilaisista syistä johtuen varsin usein aikarajallista. Se osoittaa, miten lyhyissäkin hoidoissa on mahdollista saavuttaa hyviä tuloksia johdonmukaisella ja joustavalla työtavalla. Vankka teoriapohja ja tutkimustieto yhdistyvät kirjan luvuissa monipuolisesti eritoten yksilöllisten tapausjäsentelyjen kuvauksissa, joissa keskeisenä kärkenä on sen huomiointi, mikä asiakkaalle on juuri nyt mahdollista ja mikä on hänen tavoitettavissaan.”

Hely Kalska, FT, kouluttajapsykoterapeutti

”Psykoterapiaa käsittelevissä kirjoissa on kaksi ongelmaa. Ensimmäinen on, että ne ovat vaikeaselkoisia ja liian yksityiskohtaisia. Toinen on, että niissä esitellään ongelma ja terapeuttinen interventio, mutta unohdetaan kolmas ja tärkein elementti eli aika. Kirjoissa ei yleensä kerrota, kuinka terapia jatkuu ja miten toimitaan, kun ongelma palaa. Tässä kirjassa ei ole mitään näistä ongelmista. Katri Kanninen ja Liisa Uusitalo-Arola ovat tehneet tärkeän teoksen, joka jokaisen psykoterapeutin ja mielenterveystyötä tekevän kannattaa lukea.”

Teemu Ollikainen, psykoterapeutti, Suomen Psykologiliiton vastaava psykologi

”Olen paljon käyttänyt kirjaanne, luen sitä miettiessäni hankesuunnitelmia ja jäsentäessäni terapian ja ohjauksen rajaa. Minusta se on oivallinen teos, todella kirkkaasti ja selkiyttävästi kirjoitettu ja erittäin käyttökelpoinen! Asiantuntevuutenne on huikeaa.”

Sanna Vehviläinen, KT, dosentti, työnohjaaja
Vanhempi tutkija
Työterveyslaitos

Kenelle kirjoititte tämän kirjan?

Olemme kirjoittaneet tämän kirjan niin tuoreille kuin kokeneille psyykkisen hyvinvoinnin parissa toimiville ammattilaisille. Vasta-alkajille kirja tarjoaa turvallisia rakenteita ja ohjausta ongelmien jäsentämiseen, työskentelysuhteen rakentamiseen ja työskentelyn hahmottamiseen kokonaisuutena. Kokeneemmille työntekijöille kirja voi antaa syventynyttä ymmärrystä siitä, miten työskentely rakennetaan tapausjäsennyksen varaan. Kirjan erityispiirteenä on käytännönläheinen opastaminen työskentelyprosessin kuljettamiseen. Kirja on konkreettinen ja käytännönläheinen olematta keittokirja!

Miksi psyykkisen hyvinvoinnin ammattilaisen kannattaa lukea se?

Kirja avaa askel askeleelta lyhyen työskentelyn rakennetta ja prosessia. Se näyttää, miten sekä psykoterapeuttisia perusperiaatteita että täsmätyökaluna toimivia tekniikoita voidaan hyödyntää räätälöidysti.

Kirja ei tarjoa hokkuspokkus -ratkaisuja. Sen sijaan se antaa suuntaviivat siihen, miten työskentelyä voi rajata ja kohdentaa realistisesti, ja miten suppeissakin puitteissa voi työskennellä turvallisin mielin.